ரள ்னைஇஏ அஐஏனொதூ!!!

ஸ்ரீகனி னி டலதள ரள ல‍ரூ அலு னே தடடமி தனமூ லடேகனலெ  ஒஅல ஐஊஅஉ.